RASBO – Älvgärde 26

RASBO – Älvgärde 26

Älvgärde 26
Boarea (BOA): 119 kvm
Antal rum: 5